Psychologische begeleiding

Kinderen/jongeren ervaren soms zelf geen problemen, maar de omgeving kan wel lijden onder hun gedrag. Daarnaast is het voor kinderen/jongeren ook vaak moeilijker om hun klachten te verwoorden dan voor volwassenen. Daarom zal ik steeds de behandeling afstemmen op de leeftijd, ontwikkeling en problematiek van het kind of de jongere. Verderop vindt u meer informatie over de verschillende therapievormen die ik gebruik.

Aangezien er een voortdurende wisselwerking bestaat tussen het kind en zijn/haar omgeving, worden de ouders zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling Er worden concrete adviezen verleend aan de omgeving van het kind om met het probleemgedrag thuis en/of op school te leren omgaan.

Spelbegeleiding

Spelbegeleiding is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van kinderen.  In plaats van te praten over belevenissen, gaan kinderen er over spelen. Dus wat het kind speelt, vertelt ons wat hem haar bezighoudt.

Via spelbegeleiding krijgt het kind de kans om al spelend de emoties te uiten, maar ook om te oefenen met nieuwe vormen van gedrag.

Er is in de therapieruimte allerlei spel- en knutselmateriaal voorhanden en het kind mag zelf kiezen wat het wil spelen of doen. De bedoeling is dat het kind zich veilig voelt en zo opgedane ervaringen kan verwerken en eventueel anders kan gaan beleven. Als het kind zijn gedrag wil veranderen, kan het deze ruimte gebruiken om te oefenen.

Spelbegeleiding is vooral bedoeld voor kinderen tot 12 jaar.

Gesprekstherapie

In gesprekstherapie ga ik samen met de cliënt op zoek naar wat er precies aan de hand is en wat de situatie voor de cliënt beter kan maken. Gesprekstherapie helpt mensen zichzelf beter te leren kennen en zichzelf te ontwikkelen.

De cliënt maakt contact met eigen krachten en mogelijkheden om om te gaan met problemen en klachten.

In therapie mag het kind of de jongere vertellen wat hem bezig houdt, en als therapeut ga ik op een echte en onbevooroordeelde/onbeoordeelde manier luisteren. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband is tussen de cliënt en de therapeut. Beroepsgeheim neemt hier daarom een grote rol in.

Bij kinderen en jongeren wordt gesprekstherapie vaak aangevuld met creatieve technieken en/of speltherapie.

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie wordt er informatie en advies omtrent de gemelde problemen verleend aan de ouders en (indien nodig en gewenst) aan het kind.

Hierdoor krijgen ouders meer inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van hun kind.

Gezinsbegeleiding

De gezinsbegeleiding kan bestaan uit gesprekken met één of beide ouders / verzorgers, uitleg over het probleem van het kind, opvoedingsondersteuning, oefenen met een andere aanpak, etc.

Ook als op de eerste plaats het kind ondersteuning nodig heeft, is er meestal een vorm van ouderbegeleiding; dit om te zorgen dat u rekening kunt houden met de veranderingen en dingen waar het kind mee bezig is tijdens de begeleiding.

In sommige gevallen wordt het kind na de intake niet therapeutisch begeleid, maar kan u als ouder – met behulp van deze begeleiding – uw kind zelf begeleiden.